תנאי שימוש מגזין "החיבור"

השימוש בשירותי המגזין ובכלל זה, באתר האינטרנט ובתכניו ובשירותים הניתנים דרכו, כפוף לתנאי שימוש אלה, ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. לכן על המשתמש לקרוא אותם בקפידה. מאחר ותנאים אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, על המשתמש לבדוק את התנאים בכל זמן שהינו  מעוניין לעשות שימוש בשירות.

המידע באתר הינו מעודכן למועד כתיבתו, ואינו מהווה עצה, ייעוץ, חוות דעת או אבחנה משפטיים, מדעיים, טכנולוגיים, אישיים או ספציפיים. המידע לא נועד להיות תחליף להתייעצות ישירה עם איש מקצוע מתאים. הסתמכות על האמור באתר זה, היא באחריות המשתמש בלבד, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש של האתר. 

המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד. בשימוש באתר, המשתמש מסכים שהחיבור איננו אחראי לכל סוג של שימוש באתר.

לצפייה בעל אודות המגזין לחץ כאן

לצפייה בהצהרת הפרטיות שלנו לחץ כאן.

הגדרות

"מגזין החיבור" היישות הארגונית וכלי התקשורת הכוללים את כלל הפרסומים המופיעים תחת שם זה ו/או החוסים בצילו (לרבות "העילית – זירת הטכנולוגיה העילית של ישראל" אך לא מוגבל אליה), הוצאת טאבולה מדיה, בעליו, מנהליו, כותבי הכתבות ו/או הפרסומים, עובדיו בין אם בשכר ובין אם לאו, ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמו או בשמו. (להלן: "מגזין החיבור", "החיבור", או "המגזין").

"משתמש" – כל יישות ו/או אדם הגולש באתר, יוצר קשר עם המגזין או מתקשר בכל דרך שהיא עם השירותים שמספק האתר. (להלן: "השירותים").

"אתר" – אתר "החיבור" בכתובת https://www.lnk.co.il ו/או כל אתר אחר של מגזין החיבור ו/או כל פרסום אחר של  מגזין החיבור ברשת או מחוצה לה.

"תוכן" – מידע מכל מין וסוג המופיע באתר, לרבות כל מידע מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב  שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, המופיעים באתר מעת לעת לרבות מידע שמקורו באתר והועתק לכל מקור מידע אחר.

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור לעיל ולהלן מתייחס כמובן, גם למין הנשי.

שימוש באתר

השימוש באתר והתכנים בו נועדו למטרות מידע ומחקר, כאשר המגזין פועל כמיטב יכולתו למסור מידע מדויק ומעודכן. עם זאת מובהר כי שירותי המגזין ו/או האתר מוצעים לציבור "כמות שהם" (As Is), והמגזין לא יישא באחריות לכל  הפסד, אובדן, הוצאה ו/או נזק ישירים או עקיפים שייגרמו למשתמש או למי מטעמו, הקשורים או הנובעים, במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר, זמינות התכנים או אי זמינותם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

מגזין החיבור אינו מתחייב כי כלל התכנים או מקצתם, יהיו זמינים תמיד או בכלל, והמשתמש מצהיר כי לא יהיו לו כל טענה או דרישה כלפי המגזין בעניין זה.

מובהר בזאת כי המגזין אינו אחראי לשימוש בציטוטים ו/או קישורים ממקורות חיצוניים המופיעים באתר או כי המידע מהמקורות החיצוניים יהא מידע מדויק או מעודכן.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן המלצה או העדפה ע"י המגזין לאותם האתרים המקושרים, לרבות לעניין מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם.

התכנים והפרסומים באתר יעודכנו מעת לעת על מנת לשקף את השינויים בתחומים הנדונים בו, עם זאת האתר אינו מתחייב כי בכל רגע נתון יסופקו התכנים העדכניים ביותר. המגזין לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. המגזין לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג', בין במתכוון ובין שלא במתכוון. המשתמש בלבד יישא באחריות לשימוש על ידו באתר על תכניו השונים.

אין להפעיל או לאפשר הפעלה של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג בוטים, זחלנים וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגדים לחוק או למוסר, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או למוסר או שפרסומם מנוגד לחוק או למוסר.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן – על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, כדוגמא, בשורת הכתובת בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

המגזין לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים באתר או מהצגה או פרסום של התכנים שלו בכל דרך אחרת. המגזין לא יישא באחריות לכל שימוש לא מדויק או לא ראוי באתר. המגזין לא ייחשב לאחראי לשימוש של המשתמש בשירותי האתר, תכניו או המידע שבו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי ונושא את האחריות לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים על ידו. המשתמש לוקח על עצמו לשפות את המגזין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני כולל סימני מסחר, תמונות, גרפים, צבעים, מלל, תוכן וכל זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר ו/או השירותים, שייכות למגזין, למעט תכנים שצוין שהם תכני צדדי ג' ו/או תכנים ממקורות חיצוניים לאתר. המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק לפי הכללים הקבועים בדין ובחוק, לרבות לעניין שימוש הוגן ולעניין מתן קרדיט ראוי וקישור למקור. בכלל זה, אין על המשתמש לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתכנים, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות הבאות ביחס לתכנים: העתקה, הצגה בפומבי, העמדה לשימוש הציבור, שידור או עשיית יצירה נגזרת, של התכנים, ללא הסכמה מראש ובכתב מהמגזין, או מכל גורם אחר שבבעלותו זכויות היוצרים, או כל זכות אחרת לפי העניין. המשתמש אינו רשאי לשנות את תכני האתר או להציג אי דיוקים בתכני האתר או תכנים אחרים של המגזין ו/או השירותים, או לבצע כל פעולה אחרת שעלולה להתפרש כפוגמת, מפחיתה או מזיקה לשם הטוב או המוניטין של החיבור.

פעילויות מיוחדות ומשחקי גולשים

ככל שיוצגו באתר פעילויות מיוחדות, הגרלות, משחקי גולשים וכיו"ב הכוללי תקנון ו/או תנאי שימוש, יגברו תנאי השימוש של אותה פעילות על תנאי השימוש הכלליים באתר בכל מקרה של סתירה ביניהם.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המגזין בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למגזין, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות בעניין, עקב הפרת תנאי משתמש אלו, לרבות בגין כל טענה, תביעה או דרישה של צד ג'.

דין וסמכות שיפוט

על השירות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השירות הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 

 

banner